AİLE HEKİMLİĞİ BİLGİ SİSTEMLERİ HAKKINDA 2011/45 SAYILI GENELGE

Bakanlığımız tarafından yayınlanan 2011/45 sayılı genelge içeriği aşağıdadır.

Bilindiği üzere, hem hizmet sunan sağlık kurum ve kuruluşunun, hem de hekim ve yardımcı sağlık personelinin teşhis ve tedaviye ilişkin bilgi ve belgeleri özenle kaydetme ve saklama yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kayıtların işlenmesinde elektronik ortam kullanımının yaygınlaşması hastaya ait mahremiyeti tehdit edebilmektedir. Hasta kayıtlarının tutulması ve saklanması sırasında hem sağlık personelinin hem de elektronik ortam sağlayıcılarının mahremiyet ilkelerine uymaları zorunludur.

Nitekim, 01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hasta Haklan Yönetmeliği'nin "mahremiyete saygı gösterilmesi" başlıklı 21 inci maddesi; "hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta, mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir..hükmünü içermektedir.

25.05.2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin 27 nci maddesi kayıtların şekli ve muhafazası hususunu düzenlemiş olup 4 numaralı fıkrası; "Aile hekimlerinin, lisans hakları Bakanlığa ait olan veya Bakanlıkça belirlenip ilan edilen standartlara haiz bir aile hekimliği bilgi sistemi yazılımı kullanmaları şarttır." hükmünü; 5 numaralı fıkrası, "Aile hekimleri, bakmakla yükümlü olduğu vatandaşlara ait bilgi sisteminde tuttuğu tüm verilerin ilgili mevzuatı çerçevesinde gizliliğini, bütünlüğünü, güvenliğini ve mahremiyetini sağlamakla yükümlüdür." hükmünü ve 6 numaralı fıkrası da; "Herhangi bir vatandaşa ait kişisel veriler ile kişisel sağlık verileri, müdürlük ya da Bakanlık haricindeki herhangi bir kayıt ortamında (bilgisayar, hard disk, CD, DVD, yazılı doküman gibi) yüklenici firma/tedarikçi tarafından kaydedilemez. Bu durumun tespiti halinde bu yazılımın kullanımı iptal edilir." hükmünü amirdir.

Bu itibarla, web ortamında sağlık bilişim hizmeti sağlanmasında ve bu amaçla sağlık bilişim sistemi kurulum, kullanım, fiziksel taşınma, eğitim, bakım, teknik destek, güncelleme, veri aktarımı, yedekleme, silme, vb tüm hizmetlerin temininde aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

1. Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) projeleri üreten ya da üretecek olan kamu ya da özel tüm gerçek veya tüzel kişiler ile T.C. Sağlık Bakanlığı arasında örneği ekte bulunan 'Gizlilik Sözleşmesi' imzalanması zorunludur.

2. Halen yazılımları kullanılmakta olan AHBS üreticileri de, T.C. Sağlık Bakanlığı ile ekte yer alan Gizlilik Sözleşmesini imzalayacaklardır.

3. Gizlilik sözleşmesi, ilgili firmanın imza yetkisini haiz yetkili temsilcisi tarafından bizzat Bakanlık yetkilisi ile yüz yüze imzalanacaktır.

4. Gizlilik Sözleşmesi imzalamış olan gerçek ya da tüzel kişilere Bakanlığımızca güvenlik kodu verilecek, güvenlik kodunu alanlara ait liste, Sağlık Bakanlığının internet sitesinde (www.saglik.gov.tr) bulunacak ve güncel tutulacaktır. Aile hekimleri, bu listede yer almayan yazılım üreticisi Firma'lara ait hizmet ve/veya ürünleri kullanmayacaktır.

5. Gizlilik Sözleşmesi imzalamamış olan üreticilerin ürün ve/veya hizmetlerinin kullanımına, hizmet ve/veya ürün tedarik sözleşmesi süresinin bitiminde derhal son verilecek ve yeni sözleşme yapılmayacaktır.

6. 2010/61 Sayılı Genelgenin 7.4. Maddesi gereğince Aile Hekimleri, tedarikçilerle ayrı ayrı Gizlilik Sözleşmesi tanzim etmeye devam edeceklerdir.

7. Bakanlığımızca (İMİD Başkanlığı) yayımlanan 19.08.2010 tarih ve 2010/61 Sayılı Genelgenin uygulanmasına devam edilecektir.

8. Bu Genelge 01.08.2011 tarihinde yürürlüğe girecektir.